Begrense Visning av Anmelder Kommentarer

March 19  by Eliza

Hver kommentar du skriver inn i et dokument inneholder initialene til personen som opprettet kommentar. Ord holder rede på hvem som skrev kommentarene, og kan lett vise deg kommentarer av en bestemt person. For å dra nytte av denne måten å vise kommentarer, gjør du følgende:

  1. Sørg for at du viser kommentarer.
  2. Vise kategorien på båndet Review.
  3. I Tracking gruppen, klikker du Vis Markup nedtrekkslisten. Når du velger Anmeldere alternativ fra listen, ser du en liste over forskjellige lesere som har gjort kommentarer i dokumentet.
  4. Skjule eller vise kommentarer fra enkelte lesere ved å velge navnet fra listen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (6056) gjelder for Microsoft Word 2007.