Hva er Carbon regnskap?

October 3  by Eliza

Karbonregnskap er en generell betegnelse for en prosess med å definere og spore en bedrift eller nasjons karbonavtrykk, eller mengden av drivhusgasser som slippes ut i atmosfæren. Det er fire anerkjente metoder for karbonregnskap - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) -metoden, EU fornybardirektivet, den grønne utviklingsmekanismen (CDM) metode og Voluntary Carbon Standard (VCS) karbon regnskap. Hver tilnærming forsøker å håndtere i et bredt og detaljert følelse med de komplekse problemstillinger av avskoging og skogplanting utslipp for klimagassregnskap.

IPCC-metoden er fokusert i stor grad på arealbruk på landsbasis. En av downfalls av dette er at IPCC regnskap prosessen plasserer utslipp fra biomasse energi, som har netto null bidrag til klimagass summer, som en endring i naturressursene i en nasjon inkludert landbruk, skogbruk, og så videre. Mange biomasse utslipp, men er en del av det som er kjent som den uformelle økonomien, ikke regnskapsført i nasjonale energiforbruk statistikk. Også trenger flere utviklingsland som er avhengige stor grad på skogsprodukter for energi ikke delta i Kyotoprotokollen 1997 med sikte på å begrense den globale oppvarmingen, hvorpå IPCC karbon regnskapspraksis er basert på.

EU-direktivet forsøker å ta hensyn til energiforbruk samlet, blant annet fra fornybare ressurser, samt nye teknologier som er mer energieffektive og mindre forurensende. Problemer med EU metodikk sentrum rundt en mangel på åpenhet i reglene og hvordan de blir tolket av ulike organer i EU som autoriserer samsvar med Kyoto-protokollen. Standarder etablert av FNs klimapanel blir sett på som en passende base for karbon regnskapsmetoder fra EU, men har ikke blitt innlemmet i EU-direktiv på en slik måte at de gir klare føringer til industrien.

Clean Development Mechanism karbonregnskap er kun fokusert på skogplanting og skogreising, prosessen med å konvertere bart eller tidligere åkerland i skogen. Det er helt og holdent basert på arealbruk, med anslag inn i fremtiden, og forutsetter at karbon sekvestrerende av skog er bare en kortsiktig, midlertidig fjerning av utslippsgasser, med en fem-års tidsrom der de er sannsynlig å bli sluppet inn atmosfæren igjen. Fordi CDM beregninger medføre årlige målinger som er midlet over femårsperioder, har de en tendens til å være en mindre nøyaktig metode for karbonregnskap på årsbasis.

Det Frivillige Carbon Standard tilnærming er en slags oppsamlings metode som brukes for ellers ikke-kompatible og frivillige reduksjoner av klimagassutslipp. Det benytter CDM beregninger til gjennomsnittlig ut årlige sykluser. Det er en tilnærming som ikke strengt i samsvar med standarder fastsatt av FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC).

Verken UNFCCC eller Kyotoprotokollen detaljert hvordan kvotehandel vil bli gjennomført for å overholde utslippskravene. Både karbonbinding og handel med karbonutslipp studiepoeng mellom nasjoner og industri var karbon regnskapsmetoder som involverte mange gråsoner i prosessen. Ved hjelp av real-time karbonregnskap, hvor karbonutslipp beregnes, for eksempel, som tømmer er høstet deretter plantet, er den mest nøyaktige regnskapsmetode for hva som skjer. Kostnadene ved slike nøyaktige og up-to-date beregninger, hvor kreditter og debiteringer må hele tiden jobbet i balansen, skape lager systemer som er upraktisk og for kostbart å vedlikeholde. Av denne grunn har en tendens til karbonregnskapsprosess for å se på bare brede områder av forandring, slik som hele skoger og gjennomsnitt basert over flere år.

  • Konvertering jordbruksland i skogen ved å plante trær er en måte å redusere en bedrifts karbonutslipp.
  • Sanntidskarbonregnskap kan brukes av treindustrien.