Hva er en administrativ bestilling?

January 16  by Eliza

En administrativ ordre er en avgjørelse som er utstedt av et statlig organ gjennom en administrativ domstol dommer i saker av tvist mellom borgere og byrået. Administrative domstoler er begrenset i jurisdiksjon og utlede strøm fra en lov som hjemler opprettelsen av byrået og detaljer sin rike myndighetskontroll. Bestillinger av byrå baner og byrå forskrift gi opp liket av en jurisdictionâ € ™ s forvaltningsrett.

Styringssystemene som var basert på den engelske tradisjonen er vanligvis består av utøvende, lovgivende og dømmende grener. Rettssystemet av domstoler og dommere har det primære myndighet til å tolke loven i landet i sivile og straffesaker. Enkelte offentlige etater utenfor retts gren er etablert ved lov å regulere aspekter av livet innenfor en jurisdiksjon og er bemyndiget til å ta loven som definerer sin myndighet og skape jobber forskrifter til detalj prosedyrene for å følge loven. Prosessen med et byrå utstedelse og håndheving av regelverk basert på et autorise lov er kjent som forvaltningsrett.

De fleste forvaltningsorganer, spesielt de som regulerer forbrukernes atferd, har interne systemer for å løse tvister mellom mennesker og byrået. Noen bruker et panel eller kommisjon som hører tvister. Andre bruker en forvaltningsrett dommer som presiderer over en sak som fungerer veldig mye som en vanlig rettssak. I begge tilfelle utsteder dommer eller panel en avgjørelse om saken, som kalles en administrativ orden. Denne ordren styrer måten en regulering blir tolket og håndhevet i fremtiden.

Den forvaltningsrett prosessen er utenfor en jurisdictionâ € ™ s vanlige rettsvesenet. De som tjener som forvaltningsrettslige dommere eller på provisjon eller paneler er ikke nødvendigvis advokater og trenger ikke ha noen formell juridisk utdannelse. En administrativ ordre er bare relevant for de forskrifter vedtatt av etaten og har bare informativ vekt i en vanlig domstol. I noen tilfeller kan denne type ordre påklages til en vanlig domstol og noen ganger til den høyeste domstol i en jurisdiksjon.

Et eksempel på et forvaltningsorgan som deler ut en strøm av pålegg er den amerikanske Internal Revenue Service (IRS). Den amerikanske Internal Revenue Code etablerer countryâ € ™ s beskatningen og autoriserer skattemyndighetene for å gå om å samle skatter fra beboere under loven. Til hjelp i sin oppgave, går skattemyndighetene forskrifter som forteller folk når og hvordan du filen sine skatter og vurderer bøter og straff mot folk som ikke følger reglene. Skattemyndighetene kan bringe en aksjon mot en person på grunn av brudd på regelverket og kan utstede en kjennelse eller en administrativ for å løse en skattetvist mellom etaten og en skattebetaler.

  • En administrativ domstol dommer kan utferdige forelegg.