rensing av avløpsvann

Anaerob rensing av avløpsvann bruker biologiske midler i et oksygenfritt miljø for å fjerne urenheter fra avfallsvann. Etter under en slik behandling, kan vannet være trygt sluppet tilbake i miljøet. De biologiske midler som anvendes i prosessen er mikroorganismer som forbruker eller bryte ned biologisk nedbrytbart materiale i slammet, eller den faste del av avløpsvann etter at filtrering av forurenset vann.

Anaerob rensing av avløpsvann er også kjent som anaerob nedbrytning på grunn av virkningen av mikroorganismene. Det vil si, de er i det vesentlige "bearbeider" de forurensede deler av vannet. En utmerket måte å redusere mengden av organisk materiale i left ting som kloakk og matrester, er anaerob nedbrytning typisk en komponent av en hvilken som helst biologisk avløpsvann-behandlingssystemet.

Vanligvis tar den anaerobe prosess sted i forseglede beholdere, som ligger enten over eller under bakken. Under de innledende stadier av slam sammenbrudd, mikroorganismene, som er hovedsakelig bakterier, omdanne avfallet i organiske syrer, ammoniakk, hydrogen og karbondioksid. I sluttfasen av anaerob rensing av avløpsvann, er restene av slammet omdannes ved en encellede mikroorganisme som kalles en Metanogen, inn i en biogass bestående av metan og karbondioksid.

En ekstra fordel med anaerob rensing av avløpsvann er dens reduksjon av klimagasser. Biogassen som resulterer fra anaerob rensing av avløpsvann kan faktisk bli brukt og brukes som et alternativ strømkilde for matlaging, belysning, oppvarming og drivstoff. Med andre ord, ved å fange opp og å utnytte metan og karbondioksyd som produseres ved anaerob nedbrytning, biogassen ikke slippes ut i atmosfæren.

Mange i det vitenskapelige miljøet mener at høye konsentrasjoner av metan og karbondioksid, også kjent som klimagasser, i jordas atmosfære, bidra til prosessen med global oppvarming. Denne teorien, kjent som drivhuseffekten, postulerer at disse gassene felle varme fra solen i atmosfæren, og dermed øke global temperatur. Mens teorien har ført til en viss kontrovers, ved hjelp av biogass som et alternativ til fossilt brensel har noen praktiske anvendelser.

I utviklingsland, offentlig finansierte programmer er tilgjengelig for å hjelpe kraft enkle boliger og gårder med biogassen som produseres ved on-site anaerob fordøyelsen. FN tilbyr også finansiering til anaerob fordøyelsen programmer i utviklingsland, forutsatt bevis av reduserte gasser er tilgjengelig.

I USA, er anaerob rensing av avløpsvann vanligvis en del av et kommunalt renseanlegg. Likevel er anaerob fordøyelsen også brukes av eneboliger i områder som ikke er koblet til et kommunalt system og ved bedrifter med på stedet renseanlegg.

 • Anaerobe renseanlegg kan være bedre for miljøet enn tradisjonelle metoder.
 • Anaerobe bakterier krever ikke oksygen til å bryte ned organisk materiale.

Industrielt avløpsvann er en fremgangsmåte for behandling av vesentlige mengder av avløpsvann for å gjøre det trygt for andre formål, eller for utslipp i miljøet som avløp. Langs de samme linjene, kan enhver storskala anlegg håndtering kloakk anses som et industrielt avløpsvann anlegget. Noen industrianlegg pre-behandle sine avløpsvann før du sender den til en regjering renseanlegg. Dette kan også vurderes industriell behandling av avløpsvann.

En flertrinnsprosess er nødvendig for kloakk går gjennom industrielt avløpsvann. Forbehandling, primærbehandling, sekundær behandling, og endelig behandling alle arbeide trinnvis for å rense vannet. Noen skritt rense disse forurensninger sett med det blotte øye, og andre tiltak fokuserer på å fornye eller nøytralisere de mikroskopiske elementer.

Det første trinnet i industrielt avløpsvann prosessen kalles den preliminære behandlingen. På dette punkt passerer vann gjennom en eller flere skjermer. Dette filtrerer ut større gjenstander som blir vasket inn i kloakknettet, og reise til behandlingsanlegget.

Når vannet passerer gjennom skjermene, videre separerer det neste trinn i industrielt avløpsvann prosessen noen av de suspenderte partikler i vann. Under denne primærbehandlingstrinn, blir vann holdes i en holdetank for et antall timer som faste stoffer avsettes på bunnen, og olje og fett stiger til toppen. Sedimentene blir til slutt pumpes ut, og fett og olje skummes av toppen.

Etter sedimenteringstanken, begynner vannet den sekundære behandlingstrinn ved å gå inn i en luftetank. Der mikroorganismene lever på den annen organisk materiale igjen i vannet, kan noen av dem være skadelig for mennesker. Vannet blir deretter sendt til en klaringsinnretning, som vil tillate noen endelige faste stoffer i vannet til å slå seg. Enkelte av de mikroorganismer som anvendes, vil bli sendt tilbake til luftetanken, og andre vil bli forkastet.

Det siste trinnet innebærer kjemisk rensing av avløpsvann for å fjerne eventuelle skadelige organismer etterlatt seg. Avhengig av endelig bruk av vannet, kan ulike desinfeksjonsmetoder brukes. Vann blir utgitt i et reservoar eller elv trenger ikke å bli sterilisert helt, fordi kjemikaliene som brukes til å gjøre dette kan forårsake stor skade på miljøet. Hvis vannet blir satt direkte inn i en drikkevannsforsyning, vil det kreve større mengder antimikrobielle kjemikalier som klor.

En fabrikk behandle sin vann før du sender den til en generell bruk industrielt avløpsvann anlegget vanligvis gjør de to første trinnene i prosessen på stedet. Dette gjør fabrikken til å motta en betydelig rabatt på sine kloakk priser. Det skilles heller ikke legge så mye press på de kommunale eller offentlige anlegg i tider med høy etterspørsel.

 • Industrielt avløpsvann brukes i produksjon av drikkevann.
 • Luftetanker benyttes i avløpsvann utvinning.
 • Kloakk reiser gjennom kloakknettet til et behandlingsanlegg der det er ofte brutt ned via anaerobe midler.

Ulike avløpsrensing prosess metoder blir brukt før avløpsvann avhendes. Målet er å hindre forurensning av vann i rekreasjonsområder eller i vannforsyninger når renset avløpsvann slippes. Mesteparten av tiden blir avløpsvann behandlet i løpet av en kontinuerlig strømningsprosess, enten ved kjemisk rensing av avløpsvann eller ved fysikalske eller biologiske metoder. Disse metodene og de ulike stadier av behandling skjer på avløpsanlegg, anlegg designet for å håndtere store mengder vann og kast avfall forbindelser trygt.

En fysisk avløpsvann behandlingsprosessen legger ingen kjemiske komponenter eller biologisk materiale for å behandle vann. Vannet kan bli skjermet for å filtrere ut store gjenstander. Det kan også behandles ved hjelp av sedimentering, hvorunder faststoffene avsettes på bunnen under påvirkning av tyngdekraften. Vann som er fri for faste stoffer kan deretter fjernes. Andre fysiske prosesser omfatter tilsetning av luft for å tilføre oksygen i spillvannet, og vannet kan også føres gjennom et filter for å kvitte seg med faste materialer.

En annen måte å behandle avløpsvann er å anvende kjemikalier så som klor, som dreper bakterier, så vel som ozon. Disse kjemikaliene tjene til å oksidere vannet, drepe eventuelle patogener, og bremse tempoet i nedbrytningen. En syre eller base kan også tilsettes til blandingen for å nøytralisere pH i avløpsvannet, mens koagulerende kjemikalier reagerer med materialer i vannet for å gjøre dem lettere å fjerne. Kjemiske og fysikalske metoder er ofte kombinert i avløpsvannet behandlingsprosessen, som når aktivert karbon anvendes for å fjerne organiske substanser.

Bakteriell og andre mikroorganismer kan anvendes i biologisk behandling av avløpsvann. Disse dekomponerer andre biologiske materialer i avløpsvannet, og, avhengig av oksygennivået i vannet, kan aerobe eller anaerobe avløpsvann behandlingsmetoder utføres. Organiske og uorganiske faste stoffer kan også bli fjernet som rensing av avløpsvann slam.

Hver avløpsvann behandlingsprosessen tjener et formål, og ulike prosesser brukes avhengig av stadium av behandlingen. Fysiske prosesser blir ofte brukt i innledende behandling, som innebærer bruk av screening, skjæring, og kutteinnretninger. Primær behandling omfatter fysiske og kjemiske prosesser, og avhenger mer tungt på store tanker. Biologisk rensing av avløpsvann er vanligvis den metode anvendes for sekundær behandling og fysikalske metoder eller kjemikalier brukes i mer avanserte stadier av avløpsvann behandlingsprosessen. Avløpsvann behandles vanligvis i flere etapper som kombinerer ulike fysiske, kjemiske og biologiske metoder.

Hva er avløpsvann Slam?

June 29 by Eliza

Behandling av avløpsvann slam eller biosolids, består av en suppelignende blanding av vann og de faste avfallsstoffer som er opprettet som et biprodukt av kloakkbehandlingsprosesser. Kloakk er produsert når boliger, industri og gårder utslippsvannet forurenset av avfall fra toaletter, biprodukter av produksjonsprosesser, dusjer, dyre slakter, og vasker. For å hindre skade på utsiden vannkvalitet eller akvatisk liv, er vannbehandling utført for å gjenopprette klarhet, fjerne lukt, og fjerne forurensninger fra avløpsvannet før det kan trygt slippes ut i miljøet. Vanligvis er rensing av avløpsvann slam dannes under den primære og sekundære trinn i denne prosessen.

Etter at avløpsvannet ledes gjennom rør enten inn i en septiktank eller et behandlingsanlegg, det primære trinn av håndteringen av kloakk innebærer oppsamling av avløpsvann i en sedimenteringstank. En gang i tanken, blir de tunge faste stoffer tillatt å sedimentere til bunnen, og den flytbare faststoffer stiger til toppen, og skaper både en overliggende og underliggende lag av rå avløpsrensing slam, med vann klemt mellom. Det øverste laget av slam er vanligvis sammensatt av fett, oljer og andre fettstoffer, mens bunnsjiktet inneholder tunge faststoffer slik som humane eller animalske avføring. Den rå, primærslam blir deretter fortykket og fjernes fra tanken før bakteriene er i stand til å fordøye for mye av det.

Vannet fra den primære stadium beveger seg på enten til det ytre miljøet eller til den sekundære scenen, biologisk rensing av avløpsvann, hvor sekundær rensing av avløpsvann slam blir produsert. Siden mesteparten av de faste stoffer er blitt fjernet i det første trinn blir avfallet i left vann for det meste oppløste og vanskelig å fjerne med et filter. Biologiske avløpssystemer innføre enkle bakterier til avløpsvann og la organismene lever av den løselige, organisk avfall. Som de fordøye og fjerne avfallet fra vannet, bakteriene produsere et fast biprodukt som kan fjernes med et filter. Etter ytterligere behandling, kan disse biosolids noen ganger brukes som gjødsel.

Som kloakk inneholder ofte giftige kjemikalier og patogener, er trygg avhending av avløpsvann behandling slam viktig. Typisk disposisjon består av behandling av slammet gjennom anaerob nedbrytning, awanning av de resulterende biosolids å danne slamkakene, og deretter sende slamkakene til et deponi. Anaerob nedbrytning skjer i en lufttett tank hvori bakterier lever av det organiske materiale i slammet i et oksygenfritt miljø. Gassene som produseres av denne fordøyelsen prosessen kan noen ganger bli brukt til å lage biogass, en fornybar energikilde som brukes i oppvarming eller kjøretøy fremdrift.

Aerob nedbrytning, eller bakterier assistert spaltning i et oksygenrikt miljø, for behandling av avløpsvann slammet kan også benyttes. Mens raskere enn anaerob nedbrytning, er aerob nedbrytning dyrere å operere fordi det er så energikrevende. På småskala nettsteder, kan kompostering også brukes til å behandle slam. Kompostering blander avfall med organiske materialer av høy i karbon, som tre eller halm, og lar aerobe bakterier fordøyelsen. Prosessen gir varmeproduksjon og biosolids som kan noen ganger bli brukt som gjødsel, avhengig av innholdet av avfallet og de lokale forskriftene.

 • Etter at avløpsvannet ledes gjennom rør enten til et behandlingsanlegg, det primære trinn av håndteringen av kloakk innebærer oppsamling av avløpsvann i en sedimenteringstank.

Hva er avløpsvann?

June 5 by Eliza

Rensing av avløpsvann er prosessen med å ta avløpsvann og som gjør det egnet for utslipp i miljøet. Avløpsvann kan dannes ved en rekke aktiviteter, inkludert vask, bading, og bruk av toalett. Regnvann avrenning er også vurdert avløpsvann. Uansett hvor det kommer fra, er dette vannet full av bakterier, kjemikalier og andre forurensninger. Spillvannsbehandling reduserer forurensninger til et akseptabelt nivå slik at det er trygt for utslipp i miljøet.

I allmenn bruk, er det to typer renseanlegg: et biologisk renseanlegg og en fysisk / kjemisk renseanlegg. De fleste husholdninger og bedrifter lage avfall som kan brytes ned av naturlige midler. Biologiske renseanlegg bruke bakterier og annet biologisk materiale for å bryte ned avfallet. Industrielt avløpsvann kan inneholde kjemikalier som kan skade miljøet, så en kjemisk fabrikk er nødvendig for å behandle dette avfallet. Fysisk / kjemiske renseanlegg bruker både fysiske prosesser og kjemiske reaksjoner til å behandle avløpsvann.

En biologisk renseanlegg, slik som et kommunalt renseanlegg, bruker flere tanker til behandling av avfallsvannet som kommer inn i den. Først blir avløpsvann skjermet for å eliminere lett fjernet gjenstander, noen som kan ødelegge behandlingen planta € ™ s maskineri. Neste avløpsvannet føres til en primær bunnfellingsbassenget der materie kan flyte eller synke i tanken. Det gjenværende vannet blir deretter sendt til det sekundære behandlingstank hvor det biologiske materiale, slik som bakterier, fjerner mye av den gjenværende suspendert stoff.

De stoffene som er fjernet i løpet av vannbehandling kalles slam. Dette slammet behandles og kan brukes som gjødsel eller i landvinning, eller vil bli sendt til deponering eller forbrenning. Å behandle slam, kan avfallshåndtering profesjonelle bruker anaerob fordøyelsen, aerobic fordøyelse, eller kompostering. Forskjellen mellom anaerob og aerob nedbrytning er at aerobe digestions skjer i nærvær av oksygen der som anaerob nedbrytning gjør det ikke. I kompostering, er slam blandes med karbon før de blir introdusert for bakterier for å fordøye.

Etter den sekundære behandling blir vannet deretter sendt gjennom tertiær behandling. Denne behandlingen er det siste trinn før vannet kan slippes ut i omgivelsene, og vanligvis ender med et desinfeksjonstrinn. Dette trinnet er faktisk en kjemisk behandling i et biologisk behandlings innstilling. Det behandlede vann, kalt avløpsvann, blir deretter kastes i omgivelsene. Det gjenvunne vann kan også bli brukt i fontener og vann plener.

Fysisk / kjemisk rensing av avløpsvann starter med å fjerne suspendert stoff fra avløpsvannet. Vannet pumpes inn store tanker der saken legger seg eller synker, akkurat som i et biologisk renseanlegg. Akkurat som i et biologisk renseanlegg, kan denne prosessen bli hjulpet av røre som blander vannet opp forårsaker små partikler til å bli med til større partikler. I en fysisk / kjemisk anlegg, kan denne prosessen også bli ytterligere hjulpet ved tilsetning av flokkuleringsmidler, et kjemikalie som danner større partikler. Oppløst luft kan også anvendes for å hjelpe til med fjerning av partikler.

Kjemiske prosesser omfatter lagt kjemikalier for å felle oppløste stoffer. Kjemikalier som klor, kan også brukes for å omdanne cyanider til karbondioksid og nitrogen. Organiske kjemikalier kan også bli oksidert ved å tilsette ozon eller hydrogenperoksid. Kjemikalier i avløpsvann kan også bli brutt ned ved hjelp av ultrafiolett lys. Kommunale renseanlegg kan også bruke kjemiske behandlinger materialer for å fjerne for eksempel fosfor fra avløpsvannet.

 • Vannbehandling er prosessen som renser vannet slik at det vil være trygt for drikking.
 • En vannrenseanlegg.

Hva er Kjemisk avløpsvann?

October 29 by Eliza

Kjemisk rensing av avløpsvann er en intrikat industriell prosess som er ansatt for å fjerne skadelige stoffer og bakterier fra rå kloakk og regnvann avrenning. Renseanlegg filter brukt, skittent vann, slik at det kan resirkuleres tilbake til naturlige og kunstige vannkilder. Tallrike kjemikalier brukes i forskjellige faser av filtreringsprosess for å skille ut faste stoffer, drepe bakterier og parasitter, og fjerne skadelige giftstoffer. Kjemiske forbindelser av treverdig jernklorid, alun, ozon, klor, kalk og bidrar til å rense selv de mest forurensede konsentrasjoner av kloakk. Etter avløpsvann har blitt filtrert, desinfisert, og nøytralisert, det ikke lenger utgjør en miljøtrussel og anses trygt for offentlig bruk og forbruk.

En renseanlegget styrer vanligvis ulike fysiske filtreringsprosesser før ansette kjemisk rensing av avløpsvann. Store sentrifuger separere det meste av slammet og oljer fra kloakken ved å spinne en tank, og en serie av sikter å eliminere de gjenværende faste stoffer. Etter disse fysiske prosesser, kjemikalier tilsettes for å koagulere små partikler og bringe dem til overflaten av en tank. Jernklorid og alum er populære koagulerende agenter som kombinerer med giftige partikler og danne en ny, uløselig slam. Materialet skaper en film på toppen av tanken, noe som kan skrapes bort ved hjelp av en spesialisert mekanisk samling verktøy.

Når alle merk faste stoffer er fjernet, er ekstra kjemisk renseanlegg prosesser brukes til å desinfisere vanntanken gjennom oksidering. Skjenkeanleggsoperatører legge oppløsninger av klor eller ozon for å drepe skadelige bakterier, sopp og parasitter. Klor og ozon arbeid ved å opprette et oksygenrikt miljø som hindrer mikroorganismer fra å reprodusere, blomstrende, og kolonisere. Avhengig av størrelsen av en tank, og antall bakterier og parasitter tilstede, kan den kjemiske rensing av avløpsvann Fremgangsmåte ta alt fra noen få timer til en hel uke.

En siste viktig kjemisk rensing av avløpsvann teknikken innebærer nøytralisering av syreinnholdet i vannet. Rent vann anses nøytral på pH-skalaen, med et mål på syv. Surt avløpsvann har typisk en pH-verdi lavere enn syv, og må gjøres mer grunnleggende ved kjemiske prosesser. Meget spesifikke mengder av basiskjemikalier tilsettes til sure tanker for å nøytralisere innholdet. Lime er den mest brukte base, som det er lett for spesialister til å måle hvor mye å legge til. Kvalitetskontroll fagfolk teste den endelige pH av behandlede tanker å sikre at de er nøytrale før du slipper vann tilbake i offentlige vannkilder.

 • Nyere systemer bruker ozon til å behandle avløpsvann.
 • Renseanlegg fjerne kjemikalier, bakterier og andre skadelige stoffer i avløpsvannet.
 • Kloakk reiser gjennom kloakknettet til et renseanlegg.

De beste våtmarks renseanlegg beskytte publikums helse og miljø samtidig er kostnadseffektiv og enkel å betjene. Ett tips for avløpsvann våtmarks designere er at folk må være tålmodige og planlegge nøye, fordi de fleste eksperter anbefaler at våtmarker filtrering kan ta omtrent et år å bli fullt operativ. Når avfallsbehandling designere lage våtmarker som er kompatible med dyrelivet og regionens økologi, har de en tendens til å være mer effektive. En viktig tips for å skape et vellykket behandlingssystemet ved hjelp av et våtmarksområde er å forstå hva et våtmarksområde er og hvordan det fungerer å fjerne avfall fra vann.

Selv om de fleste er enige om at det er ingen definitiv definisjon av hva et våtmarksområde er, US Fish og Wildlife Service viser at én type våtmark kan være overgangs land mellom tørt land og en vannlevende system. Vannspeilet i et våtmarksområde er vanligvis på overflaten eller svært nær den. Dette kan være en naturlig våtmark, slik som ferskvann eller tidevann, eller et konstruert eller menneskeskapte våtmark. Våtmarker bruke phytoremediation, som er prosessen med dekontaminering av vann eller jord ved hjelp av planter, for å filtrere ut urenheter.

En av de beste tipsene for folk som vurderer å bruke våtmarksavløpsrensing metode er å studere etablert, vellykkede våtmarkssystemer. Det er spesielt nyttig å undersøke ordninger sammenlign til systemet nødvendig. Flere faktorer avgjør systemets attributter. En viktig faktor er typen av avfall og forurensninger, inklusive fast avfall, overflødige næringsstoffer, og organisk materiale.

Andre faktorer er attributtene til våtmarks. Noen aspekter å vurdere kan være jord eller underlaget saken, vegetasjon og klima. En hydrolog, eller vann ekspert, kan analysere våtmarks kapasitet og mulighet til å filtrere våre forurensing.

Et annet viktig tips er å forvalte våtmarks anlegg liv for å oppnå grundig og effektiv filtrering. Evnen til plantenes røtter og stengler for å felle sediment for mikrobene vil påvirke den totale filtreringssystem. Mikrobene er viktige fordi de fordøye de skadelige næringsstoffer. Forstå denne komplekse prosessen er nøkkelen til å etablere en blomstrende våtmarksavløpsrensing system.

Å vite hvilken type konstruert våtmark avløpssystemet vil tilby det beste filtrering er viktig. Det finnes to typer: vege nedsenket seng (VSB) og gratis vannoverflaten flow (FWS). Den VSB har emergent planter som vanligvis er forankret i grus, mens FWS har en rekke planter, både rotfestet og flytende. Dette er emergent vannplanter, som kan være siv eller cattails; submergent planter, for eksempel Widgeon gress; og flytende planter som andemat og vann Hyacinth. Form av systemet avhenger av hvilken type avfall som må filtreres ut, topografien i landet, og klimaet.

De mest fordelaktige avløpsvann våtmarker har en høy korrelasjon mellom effektiviteten av behandling av avfall og våtmarks biologiske verdi. Mange vellykkede renseanlegg våtmarker har offentlig vennlige fasiliteter som dyreliv visning områder og naturstier. Innlemming våtmarksavløpsrensing i samfunnet bidrar til å skape et system som er akseptert av samfunnet. I kontrast, konstruerte våtmarker som ikke støtter dyreliv vanligvis scorer lavt i filtreringsfunksjoner.

Et siste tips er å leie en profesjonell som har erfaring i å skape vellykket rensing av avløpsvann ved hjelp av våtmarker metoden. Ofte, lokalsamfunn bygge renseanlegg uten helt å forstå kompleksiteten i systemet. En ekspert kan gi råd et fellesskap på den type våtmark som vil være den mest effektive. Han eller hun kan også vurdere situasjonen og avgjøre om våtmarksavløpsrensing er passende. Wetland avløpsrensing er ikke alltid den mest effektive og kostnadseffektive metoder for avfallshåndtering.

 • Våtmarks vann tabeller vanligvis er nær overflaten.
 • Menneskeskapte våtmarker skal være kompatibel med det lokale økosystemet.
 • Dunkjevler er Emergent vannplanter.
 • Et våtmarksområde.

Anaerob behandling av avløpsvann er en felles kloakkrenseanlegg teknikk som bruker naturlig voksende bakterier til å bryte ned avfallet. Dette er effektive på to måter. Anaerob behandling bruker mindre energi enn andre prosesser, og også resulterer i produksjon av gasser som for eksempel metan som kan brukes til å produsere energi, og kan være lavere i pris. Behandlingen type avhenger av systemet som brukes, kalles en koker, som ofte inkluderer dekket lagune, komplett mix, og plug-flow varianter. Mange andre typer benyttes for rensing av kloakkvann, avhengig av prosentandelen av faste stoffer i avfallet, og den ønskede hastighet av prosessen.

Kjernen i anaerob behandling, typen av anaerobe nedbrytningsenheter også brukes avhenger av hvor faste avfallet er. Flytende avfall, for eksempel flytende gjødsel på jordbruks fasiliteter, er behandlet lettest med overbygde lagunen råtnetanker. Lagunene er vanligvis store og dekket til felle gasser som dannes som avfallet brytes ned. For oppslemminger som er delvis flytende, er en fullstendig blanding koker vanligvis brukes, i hvilket avfallet blandes inne i en over-bakke tank eller en som er under overflaten. Solids forbli suspendert som de anaerobe organismer bryte alt ned.

Gjødsel og andre faste avfall blir holdt i en underjordisk tank og brutt ned i en plug-flow koker. Den laveste vedlikehold kokeren, den består av en oppvarmet tank som lagrer rest gass produsert av organismene. Kloakkrenseanlegg og kommunale deponier kan kalle for en type koker. Andre kan brukes i landbruket, næringsmiddelproduksjon, og rensing av avløpsvann. Det finnes også ulike andre råtnetanker som brukes i anaerob behandling, som for eksempel en oppstrøms anaerob slam teppe, fast-film anaerob, eller temperatur-faset anaerobe råtnetanker, som brukes vanligvis for lave faststoff avfall.

Den type anaerob behandling brukt kan avhenge av hvor mye det koster å utforme et system og bruke det, og hvor mye metan kan selges eller benyttes til å produsere energi. Størrelsen av tankene spiller en rolle, så vel som de typer av stoffer som skal brukes for å bryte ned. Anaerob behandling innebærer forbehandling, behandling av biogass, og metoden for å bli kvitt eller resirkulere de resterende avfallsprodukter. Fordøyelsen er sammensatt der avfalls molekyler brytes ned til enkle forbindelser kalt monomerer, som omdannes til fettsyrer. Disse brytes ned til hydrogen og eddiksyre i nærvær av anaerobe bakterier, og blir så videre brytes ned til metan og karbondioksyd.

 • Kloakk reiser gjennom kloakknettet til et behandlingsanlegg der det er ofte brutt ned via anaerobe midler.
 • Anaerobe bakterier krever ikke oksygen til å bryte ned organisk materiale.

Hva er en Trickling filter?

September 11 by Eliza

En sildrende filter er en type biologisk filter der vannet renner kontinuerlig over en porøs overflate, for eksempel torvmose, plast eller steiner, og et tykt lag av biologiske slim manifesterer å fange forurensing. Navnet er en misvisende benevnelse, fordi det teknisk ikke er noen filtrering eller strai gjort, men slimet er i stand til å samle inn og å redusere mengden av avfall i vannet. En sildrende filter brukes vanligvis før mer avanserte maskinstyrte former for rensing av avløpsvann. De tre delene av sildrende filtre er filtermediet, fordelingssystemet og dreneringssystem, som kombineres for å bidra til å rense vannet.

Avløpsvann blir stadig produsert av en rekke menneskelige handlinger, som å bruke toalettet eller oppvasken. Dette vannet må renses slik at den kan gå tilbake i systemet og brukes igjen for andre vannbehov. En sildrende filter er en av de første renseprosesser som avløpsvann møter, og det fungerer ved å produsere slim og sildrende vann.

Avløpsvann først berører filtermediet, et porøst stoff som vanligvis er billig å formål og har et stort overflateareal. Hvis materialet tetter enkelt eller er sprøtt, vil det ikke være egnet som et filtermedium, fordi vann vil bli fanget, eller vil ødelegge filteroverflaten. Når avløpsvannet går over denne overflate, vil overflaten begynne å akkumulere slim fra alle forurensende stoffer. Etter en viss tid, vil det slam være tykk nok til at det hindrer oksygen fra å trenge inn i slimsjikt. Dette gjør det mulig for slim for å absorbere ytterligere forurensninger.

Et fordelingssystem er den andre delen av å bygge en trickling filter, men det er den første del vann møter. Distribusjonssystemer bære vannet fra forskjellige kilder til filtermediet. Et effektivt fordelingssystem er i stand til jevnt å fordele avløpsvannet over mediets overflate. Dette betyr at spredere blir ofte brukt, slik at vannet kan sprenge seg i alle retninger.

Etter at vannet passerer gjennom slimet, møter det den tredje delen av sildrende filter, den dreneringssystem. Det er normalt to armer for dette systemet. En arm er i stand til å ta vannet etter at det har passert gjennom slim, slik at det kan gå videre til ytterligere behandling av maskiner eller andre metoder. Den andre armen tar overflødig slim - og alle forurensende det bærer med det - som reiser ned filteret.

Hva er et filter Bed?

November 26 by Eliza

Et filtersjikt er et materiale slik som sand som brukes visse materialer, deriblant oljer eller faste stoffer, fra væskestrømmer for å fjerne. De er ofte brukt til å rense industrielt avløpsvann bekker, og kan installeres som bolig septik-systemer. Våtmarken teknologi er oftest en gravitasjonsmatet system, der væske inn på toppen og gå nedover til sluk som ligger på bunnen.

Industriell filtersjikt-teknologi kan bruke en rekke forskjellige materialer som filtreringsmateriale, inkludert sand, porøs jord eller karbonkuler. Filtreringseffektiviteten avhenger av flere faktorer, inkludert overflatearealet av filtermateriale. Flateareal betyr den totale overflate av filtermediet, noe som er det totale areal av alle partikler eller perler som brukes for sengen. Media er nøye utformet for å gi store flater uten å bli for liten i størrelse, noe som kan føre til gjentetting.

Oppholdstiden, eller hvor lenge væsken forblir i sengen, kan være viktig for filtersystemer fjerne kjemikalier fra industrielle prosess-strømmer. Væskefordeling bør være enda langs toppen av sengen, og sengen selv bør være nivå for å hindre væske kjører ned en side i stedet for gjennom hele området. Sengen bør løst pakket å tillate fri bevegelse av væske; en tettpakket seng har mindre overflateareal tilgjengelig og kan tette raskere.

Filter senger kan brukes kontinuerlig, som kan oppstå i en industriell prosess, eller de kan operere i en batch, eller intermitterende, søknad. Et eksempel på en satsfiltrering er et filtersjikt som brukes til å behandle avløpsvann hjem. Som vannet renner fra hjemmet, først inngår en septiktank hvor faste stoffer skilles ut. Væsken forlater denne tank ofte går til en pumpetank, som er en mindre betongtank med en neddykket pumpe plassert på bunnen.

Når en flytende bryteren indikerer pumpetanken begynner å bli fullt, pumpen aktiveres og tømmer innholdet i en sandseng. Denne sengen er ofte bygget over bakken, og inneholder lag av sand og grus, med avløpsrør som ligger på bunnen og spray eller rørledningsnettet som ligger på toppen. Vannet pumpes inn går gjennom fordelingsrørene, hvor det sprøytes eller dryppes på sandsjiktet.

Sandfilter senger er nyttige for avløpsvann, fordi de ikke bare separere flere faste stoffer, men bakterier og luft til stede i sjiktet kan bidra til nedbrytning enhver fast avfall som kommer inn fra septiktanken. Dreneringssystemet samler opp vann ved bunnen, og det normalt blir sendt til en underjordisk feltfordeling hvor vannet kan gå inn i bakken. Sandfiltre krever sporadisk utskifting av sand som det fylles med stoff, men disse systemene kan gi år med pålitelig service.

En annen type filtersjikt er en fluidisert sjikt-filter. Disse systemer kan være utformet på to måter; væsken kan pumpes opp fra bunnen av filteret for å løfte og agitere sengen, og luft eller annen gass kan bobles inn i bunnen av filtertanken for å agitere media. Fluidiserte systemer er utviklet primært for kjemisk filtrering, hvor et høyt overflateareal som er nødvendig for å ekstrahere forurensninger eller kjemikalier fra væskestrømmen. De er ikke effektive for filtrering av faste stoffer, fordi omrøringseffekten ville unngå at filteret overlapping fast materiale.

 • Bakterier og luft til stede på sandfilter senger kan bidra til å bryte ned noen fast avfall som kommer inn fra septiktank.

Syrenøytraliserende kapasitet er et mål for de buffer egenskaper i en prøve av vann. Testing kan bestemme hvor mye syre ville måtte tilsettes til en mengde vann for å endre pH-verdien. Hvis det canâ € ™ t buffer veldig godt, kan pH falle raskt med eksponering for syre. Dette har viktige implikasjoner for saker som vannkvalitet, kjemiske tester, og produksjon. Teknikere kan måle syrenøytraliserende kapasitet ved evalueringen av en prøve.

I en enkel illustrasjon av hvorfor syrenøytraliserende kapasitet er viktig, miljøvernere har spørsmål om sur nedbør i mange deler av verden. Når dette regnet faller i elver med en høy bufferkapasitet, kan de nøytralisere syren, idet pH ble holdt stabilt. Dette gjør at organismer som planter og fisk som er avhengige av elva for å overleve, fordi pH doesnâ € ™ t dråpe utenfor deres toleranse sone. Hvis Rivera € ™ s kapasitet for bufring er dårlig, kan det bli surt, potensielt drepe organismer og skape et økosystem i ubalanse.

Vannkvalitet testing av elver, innsjøer og bekker kan omfatte en vurdering av syrenøytraliserende kapasitet. Dette testing kan også være viktig for rensing av avløpsvann, hvor teknikere vil være sikker på behandlet vann er riktig balansert. En annen bruk for det kan være i evaluering av vann som brukes til vanning, for å bekrefte at det er trygt å bruke på avlinger. Hvis det ikke kan buffer syrer, kan det ikke være egnet for noen planter.

Kjemiske laboratorier trenger også å kontrollere syrenøytraliserende kapasitet på vann og andre løsninger de jobber med. Dette kan forhindre uventede reaksjoner eller legge til rette spesifikke ønskede reaksjoner. I evaluering av prøvene, kan teknikere oppmerksom pH og andre egenskaper. Informasjonen hjelper dem med å identifisere ukjente kjemikalier og kan også bistå med valg av hvilke tester som skal brukes neste, og hvilket utstyr som skal brukes i testing. Unnlatelse av å kontrollere for pH-problemer kan føre til problemer med tester eller kjemisk industri.

Studenter i kjemi klasser kan være utstyrt med instruksjon i hvordan du utfører denne typen testing. De kan også utføre eksperimenter for å lære mer om hvordan syrenøytraliserende kapasitet fungerer slik at de kan bruke sin forståelse for miljøkjemi og relaterte fag. En grundig kunnskap om vannkjemi kan være kritisk for biologer som fokuserer på elvebreddebufferen økosystemer og marine miljøer, hvor syre-base-reaksjoner kan avgjøre habitability for en rekke organismer. Den samme studien kan også hjelpe forskerne å forstå hvordan og hvorfor et miljø blir fiendtlig innstilt til organismer som brukes til å trives der.

 • Vann testing av bekker, innsjøer en elver kan inkludere syrenøytraliserende kapasitet.

Hva er organoleire?

June 18 by Eliza

Organoleire er en kjemisk modifisert type leire som brukes for avløpsvann og vannbehandling. Den består av bentonitt, som er en leire dannet av vulkansk aske som inneholder mineralet montmorillonitt. Organoleire inneholder også kunstig lagt kjemiske forbindelser som kalles kvartære aminer, som gir leire sine nyttige industrieiendommer. Tillegg av kvartære aminer lar leire til kjemisk oppløse stoffer som olje og fett, fjerne dem fra vann.

Når organoleire innføres i vann, kjemiske reaksjoner finner sted som tillater leire for å oppløse hydrokarboner - organiske kjemikalier som består av hydrogen og karbon, slik som olje. Leire er i stand til å gjøre dette på grunn av nærvær av aminer eller ammoniumforbindelser, som ble tilsatt til den i løpet av fremstillingsprosessen. Det fungerer som et overflateaktivt middel, noe som reduserer overflatespenningen av væsker og å tillate dem å blande seg med tidligere uforenlige stoffer. Mens oljen ikke kan oppløses i vann, kan det oppløses i leiren på grunn av disse kjemiske egenskaper.

Organoleire er organofilt, noe som betyr at den tiltrekker organiske molekyler. Dette gjør det nyttig som et verktøy for rensing av avløpsvann. Når tilsatt til avløpsvannet, fungerer den leire som et filter som fjerner organiske forbindelser, slik som olje, fett og andre stoffer. Det kan absorbere opp til 70% av sin egen vekt i hydrokarboner, noe som gjør den mer effektiv enn andre filtreringsteknologi. Kullfiltre kan benyttes i forbindelse med organoleire som del av en flertrinnsprosess i vannrensing.

Grunnvann er også behandlet med organoleire. For eksempel når vann tapper gjennom et deponi eller blir forurenset på en byggeplass, er det ofte miljøfarlig å tillate at vann for å gå tilbake til grunnvannet uten behandling. Organoleire brukes til utbedring prosjekter i disse innstillingene.

Den permeable barrieren er et eksempel på en teknologi som brukes til å behandle grunnvann nær områder som deponier. En barriere er konstruert rundt problemet området ved hjelp organoleire. Siden leire er porøs, er vann i stand til å trenge gjennom barrieren inn i grunnvannet. Organiske forbindelser og forurensninger, imidlertid er fanget og oppløst ved de kjemiske egenskaper av leire. Barrieren hindrer forurensninger fra å sive gjennom, samtidig som renset vann for å gå tilbake til miljøet.

Visse typer av organoleire har anvendelser utenfor vannbehandlingsfeltet. Plast, inkludert plastposer, kan bli forsterket med organoleire tilsetningsstoffer. Visse leireblandinger er blitt funnet å øke styrken og flammehemmende egenskaper av plastmaterialer når de tilsettes under fremstillingsprosessen.

Hva er utvidet Lufting?

October 26 by Eliza

Utvidet lufting er en avløpsvann behandling behandling designet for å kutte ned på volumet av slam produsert. Det kan fungere godt for behandling av avfall fra små bedrifter eller andre fasiliteter med et lavt volum av avfallsproduksjon, og kan også være nyttig for strukturer med variabel belegg. Systemet kan utvide og trekke seg sammen for å imøtekomme varierende grad av avfallsproduksjon over tid og fortsatt er funksjonell. Mange produsenter produserer utvidet luftesystemer og de kan installeres av mange rørleggere og septik eksperter.

Systemet starter med en skjerm til å felle objekter som shouldnâ € ™ t flytte inn i prosesstank, som sokker og annet rusk som kan ha havnet i avfallsstrømmen. Fluidblandinger kan hakkes eller på annen måte behandlet for å bryte dem opp til en mer ensartet suspensjon av faste stoffer og væsker. Dette går inn i en stor tank hvor de gjennomluftet for å fremme veksten av aerobe bakterier som kan spise det biologiske avfallet inne. Denne er lik den som brukes ved konvensjonell behandling av avløpsvann, inkludert resirkulering av slam fra bunnen av tanken for å holde organismene inne blomstrende.

I den utvidede lufteprosessen, er imidlertid blandingen luftet lengre tid enn vanlig. Dette gjør organismer til å vokse og fôring, bryte ned slammet. Som et resultat av dette er mindre samlet slam som produseres, noe som begrenser volumet av materialet som produseres av systemet. Bearbeidet avfall fra en utvidet lufting tank kan flyttes til neste fase, noe som åpner for videre behandling før den er utgitt eller plukket opp av et selskap som spesialiserer seg på kloakk behandling.

Avhengig av regionale forskrifter, kan det være spesifikke krav om renseanlegg og septiksystemer. Disse kan avgjøre om utvidet lufting er tillatt som en behandlingsprosess, og om eventuelle ytterligere tiltak må iverksettes for å overholde rent vann lover. Det er viktig å sørge for at systemer er lovlig kompatibel, som ellers folk kunne være gjenstand for bøter eller kan ha problemer med å selge fast eiendom, fordi kjøperne ikke ønsker kanskje å kjøpe en struktur med et kloakksystem som doesnâ € ™ t være i samsvar med byggeforskriftene .

Som med andre metoder for rensing av avløpsvann, avhengig utvidet lufting på en riktig vedlikeholdt system. Eiere av slike systemer må sørge for at de er i god stand ved å sjekke for vanlige problemer på en jevnlig basis. Hvis de ikke klarer å opprettholde systemet, kan det ikke fungere ordentlig, potensielt kan sette det lokale miljøet. For eksempel, kan balansen av bakterier i slammet bli for lav, slik at de ikke fullt ut kan konsumere det, noe som skaper et høyt volum av rå kloakk som ikke bør slippes ut i omgivelsene.

 • Kloakk reiser gjennom kloakknettet til et renseanlegg.
 • Regionale forskrifter kan bestemme om utvidet lufting er tillatt som en prosess behandling for kloakkrenseanlegg og septik-systemer.

Hva er prosessteknikk?

March 26 by Eliza

Prosessteknikk er en gren av kjemiteknikk som fokuserer på produksjon og industrielle prosesser. Fagfolk på dette feltet kombinerer prinsipper fra fysikk, biokjemi og matematikk for å utvikle mer effektive produksjonsprosesser. For eksempel kan prosessteknikk brukes til å bestemme den beste måten å forvandle en eksisterende restaurant i en franchise. Dette kan omfatte alt fra råvarer sourcing til type regnskap programvare som brukes til å spore salg. Den kan også brukes til å vurdere ulike metoder for høsting og utpakking peanøttolje å oppnå den høyeste kvalitet til lavest mulig pris.

Innen prosessteknikk er relevant for mange bransjer. Det er mye brukt i mat og drikke, og kan også brukes til rensing av avløpsvann og vanndistribusjon. Prosessingeniører kan også arbeide i anlegg som produserer termoplast, legemidler eller kosmetikk. Prosessteknikk er også brukt i energiproduksjon. Det hjelper bedrifter oppdage de beste måtene å utvinne materialer og forvandle dem til drivstoff med minimal skade på miljøet.

De som ønsker å forfølge en karriere innen prosessteknikk vil ofte ha behov for å få et graduate-nivå grad i kjemiteknikk eller et beslektet felt. Mens noen universiteter tilbyr prosessingeniørutdanninger, vil mange studenter begrenses til kjemiteknikk eller andre bredere felt. Å finne suksess i denne bransjen, bør søkerne ha sterke tekniske og vitenskapelige ferdigheter sammen med en følelse av kreativitet. En reklame øyet kan være nyttig for å finne nye løsninger eller teknikker som kan forbedre en produksjonsprosess.

Prosessingeniører kan arbeide direkte for industrianlegg, men noen handling som uavhengige konsulenter. De kan leies til å planlegge bygging og organisering av et nytt anlegg, eller for å forbedre prosesser og produksjonsmetoder på et eksisterende anlegg. Disse fagfolk kan også leies til å utforme eller kritikk nytt utstyr, eller rett og slett å skrive spesifikasjoner og manualer for å hjelpe nåværende ansatte innen et anlegg. Den prosessingeniør avhengig av eksperimenter og vitenskapelige forsøk, samt eksisterende data. Han kan bruke kompleks modellering programvare for å vurdere ulike alternativer innenfor en bransje eller prosess.

Det endelige målet med prosessteknikk kan variere avhengig av prosjektet. For noen er målet å forbedre kvaliteten og ytelsen til det endelige produktet. For andre er det å maksimere profitt ved å avgrense produksjonen og forbedre effektiviteten. Noen bedrifter kan bruke prosessteknikk for å bedre forholdet langs forsyningskjeden. Endelig kan denne prosessen hjelpe et anlegg bedre sikkerheten eller minimere miljøforurensning under produksjon.

 • Prosessteknikk bruker vitenskapelige prinsipper for å forbedre produksjonsprosesser.

Termisk depolymerisasjon er en industriell fremgangsmåte for å bryte ned forskjellige avfallsmaterialer inn i råoljeprodukter. Dette innebærer å utsette materialet for høye temperaturer og trykk i nærvær av vann, for derved å starte en prosess kjent som vannholdig pyrolyse. Resultatet er at depolymerisering av materialenes langkjedede polymerer i kortkjedede monomerer, i dette tilfellet petroleumhydrokarboner. Dette er et sterkt akselerert kunstig gjengivelse av prosessen som dannet fossilt brensel i naturen. Et bredt spekter av avfallsprodukter, som er kjent som utgangsmaterialer, kan benyttes i termiske depolymeriseringsprosesser inkludert plast og biomassematerialer.

Den termiske depolymeriseringsprosess (TDP) har eksistert i ca 70 år, men ble ikke ansett levedyktig før sent på 1990-tallet. Denne mangelen på levedyktighet var et resultat av uakseptabel energi returnert på energien investert (EROEI) rangering, dvs. måling av mengden av energi som tas for å produsere energi-utgang. Tidlige metoder kreves langt mer energi å produsere enn den energiproduksjon, men banet vei for moderne systemer som har EROEI rangeringer 6,67, eller ca 85 enheter av energi produsert for hver 15 oppbrukt. Konvensjonell landbruksproduksjon av biodiesel og etanol har rangeringer ca 4,2, og dermed gjøre den termiske depolymeriseringsprosess et attraktivt alternativ. Bortsett fra dens effektivitet, har systemet flere andre fordeler, blant annet å bryte ned tungmetallforurensning til ufarlige oksider og ødeleggelsen av organiske giftstoff og prioner som er ansvarlige for kugalskap og Creutzfeldt-Jakobs sykdom.

I praksis er den vannbaserte pyrolyseprosessen i hjertet av termisk depolymerisasjon ganske enkel. Råstoff materialer er første bakken i små biter og blandes med vann. Blandingen blir deretter oppvarmet til 482 ° F (250 ° C) i omtrent 15 minutter i en trykkbeholder. Dampen som genereres hever trykket i beholderen til ca. 600 pounds per square inch (PSI), som ved slutten av oppvarmingsprosessen blir hurtig frigjort. Dette fører til at vannet skal avdunstes eller raskt fordampe, og dermed etterlater gjenværende faststoffer og rå hydrokarboner bak.

Disse bestanddeler separert og hydrokarbonene oppsamlet for videre raffinering. Dette innebærer en ytterligere varmebehandling til 930 ° F (500 ° C) og fraksjonert destillasjon sortering. Resultatene er lette og tunge naftaer, parafin, og gassoljefraksjoner som er egnet for fremstilling av flere graderinger av brenselolje. De gjenværende faststoffer som er igjen etter den innledende varmebehandling kan anvendes som gjødsel, filtre, jord brensel, og aktivert karbon for rensing av avløpsvann.

Listen over TDP egnede råstoff er omfattende og inneholder avfall plast, dekk, tremasse, medisinsk avfall, og heller usmakelig biprodukter som kalkun innmat og kloakkslam. Effektiviteten av termisk depolymerisasjon prosessen blir ytterligere forsterket av det faktum at prosess biprodukter slik som metan, som ikke kan brytes ned ved depolymerisering, samles og brukes til å drive turbogenerator for å produsere elektrisk kraft for innretningen eller videresalg. Metan besitter også potensial som biogass, et grønt alternativ til konvensjonell bensin.

 • Termisk depolymerisasjon er en del av råoljeprosessering.

Hva er metanutslipp?

November 13 by Eliza

Metanutslipp refererer til de delene av metan som slippes ut i atmosfæren. Metan er hovedbestanddelen i naturgass. Det er nyttig på mange måter, men det kan også være skadelig for miljøet. Av denne grunn, metan er et problem for mange mennesker.

Metan kan utføres til stratosfæren av stigende luft. Når det er i atmosfæren, er metan generelt ansett som en potent drivhusgass. Den har dette ryktet fordi metan kan felle betydelige mengder varme, noe som kan resultere i global oppvarming.

Det er mange naturlige kilder til metan, inkludert verdenshavene, permafrost, og termitter. Selv Eartha € ™ s skorpe inneholder store mengder. Siden metan er naturlig forekommende, en viss mengde metan er naturlige og ventet. Det antas at omgivelsene har en naturlig system som kan håndtere rimelig godt med disse naturlige versjoner.

Del av dette systemet antas å være den naturlige variasjonen av metanutslipp. Selv metan finnes rundt om i verden, mengden som slippes ut i atmosfæren varierer fra sted til sted. Det antas at dette skyldes en rekke faktorer slik som temperatur og fuktighet.

Menneskeskapte, eller menneskerelaterte kilder, metan og de resulterende utslipp er en voksende bekymring. Det er mistanke om at mennesker produserer mer metan enn miljøet er naturligvis utstyrt for å håndtere. Antropogene kilder inkluderer fossilt brensel produksjon, kulldrift, og rensing av avløpsvann. Innsats for å oppmuntre livsstilsendring kan redusere metanutslipp fra disse kildene.

Mange av de humane messige kilder synes å være resultatet av en økende befolkning, og kan ikke endres så lett. For eksempel er økende metanutslipp fra risdyrking og husdyr gjæring koblet til det faktum at det er flere mennesker som trenger å spise. Rice er en stift mat i mange land og innsats for å endre dette ville være svært vanskelig.

Siden metan regnes som en kvelende, folk har en annen grunn til å være bekymret. En vesentlig del av metanutslipp i enkelte land er et resultat av deponier. Metan har evnen til å trenge inn bygninger som ligger på fyllplasser eller i nærheten av andre kilder. Når dette skjer, blir folk satt i fare for å bli utsatt for høye nivåer av gassen. Siden befolkningen øker og flere land er nødvendig for å få plass til mennesker, husdyr i denne forbindelse er et voksende problem.

Det er tiltak på plass for å redusere metanutslippene. Innsats er ofte laget for å overføre gass til forbrukere, som kan bruke den til å varme sine hjem. Elektrisitet er også produsert fra noen av metan som fører fra kullgruver.

 • Metanutslipp kan nå inn i stratosfæren.
 • Noen industrielle prosesser genererer utslipp av metan.
 • Naturgass består hovedsakelig av metan.

Hva er Dekanteringen?

May 29 by Eliza

Dekantering er en prosess som brukes for å separere en blanding. Det omfatter vanligvis fjerning av den flytende del av en substans, mens etterlater sedimentet. Denne prosessen blir brukt i en rekke tilfeller. Rødvin er en vanlig eksempel på et stoff som er dekantert. Avløpsvann kan også bli behandlet ved hjelp av denne metoden.

Uløselig saken er noe som ikke løses i en væske. I stedet har den en tendens til å flyte, og vil vanligvis avgjøre om stoffet er igjen i ro. Hensikten med dekantering er å separere væsken fra denne type materiale.

Dette er gjort fordi det i mange tilfeller det uoppløselige materiale er uønsket. I tilfelle av vin, dekantering etterlater bare den væske, slik at en person som ikke behøver å være opptatt med sedimenter når glasset blir agitert. I en sak som rensing av avløpsvann, fjerner det faste stoffer som ikke kan brytes ned eller behandlet sammen med det flytende avfallet.

Prosessen med dekantering er ganske enkel, selv om litt dyktighet og praksis kan være nødvendig dersom det gjøres manuelt. Det vanligvis må være minimum to containere. Man bør ha stoffet som skal dekanteres. De andre vil bli brukt til å samle opp væsken.

Stoffet kan helles fra en beholder til den andre. Dette bør gjøres på en slik måte at det uoppløselige materialet ikke forlater den første beholder. I de fleste tilfeller vil et valg må foretas. Enten en liten del av væsken må bli ofret eller en liten mengde sediment må tillates i væsken. Det kan være svært vanskelig, om ikke umulig, å manuelt dekanter alle av en væske.

Dekantering er noen ganger feilaktig brukt om hverandre med ordet "filtrering." Disse to prosessene både oppnå lignende mål. De er imidlertid ikke det samme.

En av de største forskjellene er at filtrerings benytter et filter, eller barrieremateriale, som fanger sedimentet. Ved dekantering, blir filtrene ikke brukt. Dette betyr at filtreringen kan være mer effektive fordi nesten all væske som kan utvinnes.

En annen forskjell er at en viss grad av sedimentering er generelt nødvendig å dekantere hvis sedimentet er å være vellykket separert. Med filtrering, men siden det er en barriere, spiller det ingen rolle om sedimentet og væske blandes sammen. Dette betyr at filtreringen kan ikke bare være enklere, men den kan også utføres raskere.

 • Vin er ofte helt over i en dekanter for å tillate bunnfallet å sette seg på bunnen.

Hva er en Defoamer?

February 8 by Eliza

Et antiskummiddel er et middel som tilsettes i en væske for å fjerne overflateskum og bidra til å frigjøre innesperret luft. Disse agentene er vanlig i mange skummende væsker som matolje og vaskeri såpe. De er også vanlig i et bredt spekter av industrielle prosesser som spenner fra oljeraffinering til rensing av avløpsvann. I de fleste tilfeller er en deformer plassert i et vann eller olje-blandingen før den ble plassert inn i væsken. Disse blandinger kan hjelpe til å fordele den skumdemper jevnt gjennom væsken og ofte fremme en bestemt type luftfjerning.

Skummet er laget av bobler som stiger opp til toppen av en væske. Uavhengig av væsken, boblene operere på samme måte. Luft blir fanget i væsken og langsomt kombinerer for å danne en boble. Boblen stiger opp til overflaten hvor den vil samle seg i et tykt lag av bobler eller skum. Det er mulig at skummet i stedet ville synke til bunnen, hvis væsken var noe lettere enn luft.

Når luft er fanget i visse væsker, kan det føre til et problem når disse væsker er behandlet. For eksempel, hvis oppvaskmiddel hadde samme skummingskapasiteten som vanlig oppvaskmiddel, såpeskum raskt ville flomme over oppvaskmaskinen. I tillegg vil skylle virkning av oppvaskmaskinen være utilstrekkelig til å fjerne såperester.

Disse stoffene bruke et avskummingsmiddel for å holde skummet på et rimelig nivå. De gjør dette ved å slippe ut luft som er fanget i væsken og svekke overflatespenningen av eksisterende bobler slik at de pop enklere. Vanligvis vannbaserte defoamers er flinkere til å fjerne innestengt luft, og oljebaserte som fungerer bedre på faktisk skum fjerning. En tredje type av skumdemper, silikonbasert, har spesifikke egenskaper som etterligner vann- og oljebaserte som tillater det å fungere effektivt i ikke-vandige væsker, slik som råolje.

En olje-baserte skumdemper er generelt uoppløselig i den skummende væske. Dette betyr at den holder seg i et tynt lag på toppen av stoffet, hvor det kommer i kontakt med potensielle skumbobler. For at skum for å danne på liquidâ € ™ s overflate, har det å passere gjennom avskummingsmiddel intakt. Fet laget hindrer dette og lar luften slippe samtidig la boblen materiale i væsken.

Vann-baserte skumdempere er vanligvis oppløselige i deres væske. Disse midler blandes direkte med materialet og hjelper til å samle innestengt luft. Denne luften vil stige til overflaten omgitt av skumdemper i stedet for modervæsken. Når boblen når overflaten, spretter den skumdemper lett og luften slippes ut.

Renseanlegg fjerne skadelige forurensninger fra flytende avfall før det slippes tilbake i miljøet. Flytende avfall omfatter kloakk fra innenlandske boliger samt avfall fra industriselskaper. Renseanlegg jobber med introduksjons- og tilsyns avløpsvann operatørposisjoner som innebærer bruk av kjemiske og biologiske prosesser, samt diverse utstyr til å behandle avløpsvann. Jobber av denne art er funnet på både offentlige og private renseanlegg, for eksempel små kommunale vann distrikter eller kommersielle selskaper som må sende flytende avfall til et renseanlegg på grunn av lokale og føderale forskrifter som de som finnes i Clean Water Act.

En oppføring nivå avløpsvann operatør vil trolig har fullført en videregående skole grad og ervervet opplæring på jobben. Renseanlegg jobber på dette nivået kan innebære å sjekke meter og målere eller arbeider med pumper og ventiler som beveger kloakk gjennom systemet. Entry level arbeidstakere kan også utføre prøven testing i laboratoriet for å sikre forurensninger har blitt fjernet under tilsyn av en mer erfaren avløpsvann operatør. Reparasjon av utstyr og rør håndteres av avløpsvann operatører. De som arbeider på små kommunale renseanlegg vil trolig håndtere et bredt spekter av oppgaver, mens de som arbeider på større anlegg vil ha mer fokuserte plikter.

For de som ønsker mer avanserte renseanlegg jobber, er mer utdanning nyttig. Ettårs sertifikater er tilgjengelige, i tillegg til to år knytte grader. Bevæpnet med mer erfaring og utdanning, kan avløpsvann operatører ta på ledende stillinger regi oppgaver uerfarne operatører. Øvre nivå stillinger har en betydelig mengde av ansvar, som rensing av avløpsvann er en krevende vitenskap som krever mye omsorg tas for å sikre helse og sikkerhet for både avløpsarbeidere så vel som publikum. Kjemikalier må justeres riktig og må være nøyaktig levd sikkerhetstiltak til. Renseanlegg arbeidsplasser kan bli funnet på alle nivåer, fra operatør til anlegget inspektør. Superintendents er ansvarlig for hele planter blir vedlikeholdt og operert.

Renseanlegg jobber krever ofte sertifisering. Denne sertifiseringen er regulert av staten og krever vanligvis videreutdanning studiepoeng samt bestått score på en statlig eksamen. Fordi behandling av avløpsvann må justeres kontinuerlig basert på dagens miljøstatus, krever avløpsvann jobber fornyet sertifisering og videreutdanning. Noen renseanlegget arbeidsplasser vil kreve en annen type sertifisering lovpålagt av statlige og lokale forskrifter. Faglige organisasjoner samt offentlige høyskoler kan tilby videreutdanning klasser for å møte disse kravene.

 • Renseanlegg fjerne forurensninger fra flytende avfall, som kloakk, før det slippes tilbake i miljøet.
 • Kloakk reiser gjennom kloakknettet til et renseanlegg.

Hva er en Biofilm Reactor?

October 12 by Eliza

En biofilmreaktor benytter kolonier av bakterier i laboratoriet og industrielle prosesser for å fremstille stoffer som eddik og eddiksyre. Det er også brukt til å lage etanol, melkesyre, butanol, fumarsyre og ravsyre. Biofilm brukes også ofte for rensing av avløpsvann, og bakteriene kan enten absorberer eller bryte ned giftige stoffer i vannet. De ulike typer biofilmreaktorer inkluderer membran, fluidisert seng, pakket seng, Airlift, og Upflow anaerob slam teppe reaktorer.

Inne i en biofilmreaktor, bakterielle cellene vokse innenfor et strukturelt matriks og holder seg til en overflate. Individuelle celler må først festes til en overflate, enten ved elektrisk ladning eller kjemisk tiltrekning, eller på grunn av konsentrasjonen av næringsstoffer i nærheten av denne flate. Cellene må være irreversibelt bundet til overflaten for å danne en biofilm, som skjer når ekstracellulære polymere stoffer (EPS) blir produsert. Biofilmer utvikle seg i reaktoren som vannkanaler skjema innen dem så næringsstoffer kan nå undergrunnen områder. Som næringsstoffer er oppbrukt, celler som fokuserer på å produsere EPS deretter bryte ned matrisen for mat og å unnslippe.

Næringsstoffer, temperatur og arten av de celler påvirke kvaliteten av en biofilmreaktor. Membranbiofilmreaktorer, i hvilke filmen vokser på en gass-overføringsmembran, er en type. En gass-fase-substrat, som kan være enten hydrogen, oksygen, eller metan, ammoniakk eller karbondioksyd, blir brukt av bakteriene. Forurensninger, som nitrater, nitritter, klorater, bromat, arsenante, selenat og kloroform, kan reduseres til ufarlige produkter gjennom denne prosessen.

Mediet ble mekanisk omrørt i en kontinuerlig omrørt tankreaktor, men blandingen kan ikke agiteres når det er en bærekonstruksjon for filmen. Et pakket sjikt blir først fylt med bærermaterialer før bakteriene er innført og blir matet fra bunnen opp med næringsstoffer. Bakterielle celler har en tendens til å vokse raskt i denne type biofilmreaktor. Mest sjiktreaktorer blir matet fra toppen, men ikke alle cellene i filmen får næringsstoffer. Andre reaktorer omfatter fluidisert sjikt, egnet for å bryte ned giftige fenoliske kjemikalier, og lufttransport reaktorer, som blander luft fra bunnen med væske i to rør.

For vannbehandling, Upflow anaerob slam teppe reaktorer prosess avløpsvann og industrielle utslipp. En biofilmreaktor kan også brukes til å bryte ned gasser samt lukt. Total, det kan behandle store mengder vann eller væske ved høye priser, noe som skaper en effektiv industriell prosess.

 • Biofilm brukes regelmessig for rensing av avløpsvann.